...
...

Ing. David Slavata, Ph.D
david.slavata@vsb.cz

(+420) 597322290

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
budova A 717
Sokolská třída 2416/33
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Publikační činnost

SLAVATA, D., KAŠÍK, J.: Analysis of Housing Affordability in Selected European Countries. In Proceedings of the 16th International Conference Economic Policy in the European Union Countries. Karviná: Silesian University, 2018, p. 150 – 159, ISBN 978-80-7510-289-8
SLAVATA, D.: The Historical Comparison of Housing Affordability in Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, p. 412 – 418, ISBN 978-80-7394-726-2
P. GAZZOLA, D. SLAVATA, O. PANOVA: Small and medium-sized enterprise development: the Europe's context - the IVth International scientific and practical Internet-conference “Business administration in terms of turbulent economy”; O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine, 2018
SLAVATA, D.: The Comparison of Housing Affordability of Czech and Polish Regions. Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland, Support for Sustainable Development. Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, September 11 – 12, 2018, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018, issue 1 pp 247 – 254
SLAVATA, D.: The Estimation of Real Estate Bubble Growth, 2017
SLAVATA, D.: Unemployment and Regional Structure of Housing Market, 2017
SLAVATA, D.: The Unemployment and Analysis of Real Estate Supply During the 20´s and 30´s in Czechoslovakia. Acta academica karviniensia, issue 3, vol. 17, 2017
SLAVATA, D.: Does the Share of Housing Rental Sector Predate Unemployment In: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ” ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ”, 24–26 травня 2017 року, Харків.
SLAVATA, D., ARDIELLI, E,. ARDIELLI, J.: Calculation and Spatial Distribution of Capitalization Rates in the Selected Segment of Reality Properties. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 2016, issue 2, p. 37-50.
SLAVATA, D., PANOVA, O.: Perspektivy rozvitku zelenoj ekonomiky v Ukrainy. Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
SLAVATA, D.: The Ownership Structure of Housing Market and Unemployment in CZ 2015 , Public Economics and Administration: proceedings of the 11th international scientific conference : Ostrava, Czech Republic, 8th-9th September 2015, VŠB – Technical University of Ostrava, pp 185-190, ISSN 1805-9104, ISBN 978-80-248-3839-7
SLAVATA, D.: Ekonomický pohled na zákulisí tiché pozemkové reformy, Acta academica karviniensia, issue 1, 2014
SLAVATA, D.: Cenová úroveň bydlení v Ostravě In Veřejná ekonomika a správa 2013. Sborník z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.
SLAVATA, D.: The Importance of OSMD in Czech legal System. Sborník z mezinárodní konference. Kharkiv: Kharkiv National Academy of Municipal Ekonomy, pp. 1-3, 2013
SLAVATA, D., HALÁSKOVÁ, R., HALÁSKOVÁ, M.: Concept of Flexicurity in the Condition of Labor Market of the Czech Republic. Labour Markets and Unemployment, IJOPEC, 2012, p. 141.
SLAVATA, D.: Impact of Energy Policy on Housing in Czech Republic. In Problems and Perspectives, Regulatory and Legislation Provision of Energy and Ressource Saving in Housing and Utilities Economy. Sborník z mezinárodní konference. Alushta: Kharkiv National Academy of Municipal Ekonomy, 2012.
SLAVATA, D.: Ekonomika bydlení. Učební texty moodle. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.
SLAVATA, D.: Vývoj cen bytů v Ostravě v letech 2004 – 2010. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010
SLAVATA, D.: Development housing prices in ostrava Region, In. Ekonomčiny problemi ta perspektivy rozvitku žitlovo komunalnovo gospodarstva na slučacnomu etapi. Sborník z mezinárodní konference. Charkov: Kharkiv National Academy of Municipal Ekonomy, 2010.
SLAVATA, D.: Osobennosti processa privatizaci žilovo fonda v Češskoj respublike. In Ekonomčiny problemi ta perspektivy rozvitku žitlovo komunalnovo gospodarstva na slučacnomu etapi. Sborník z mezinárodní konference. Charkov: Kharkiv National Academy of Municipal Ekonomy, 2010.
SLAVATA, D.: Housing Policy and Energy Savings of Flat Buildings and Family Houses in Czech Republic. In Probléme and Perspectives, Regulatory and Legislation Provision of Energy and Ressource Saving in Housing and Utilities Ekonomy.tapi. Sborník z mezinárodní konference. Alushta: Kharkiv National Academy of Municipal Ekonomy, 2010.
SLAVATA, D., JANÁČKOVÁ, H.: Metody prodeje nemovitého majetku ve veřejném vlastnictví. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Šlapanice: MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
SLAVATA, D.: Vliv zemědělské politiky na cenu půdy v ČR. In. Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2049-1.
SLAVATA, D.: Municipalnaja žiličnaja politika Češskoj Respubliky, Makijevka: Donbaskaja nacionalnaja akademija budivnictva i architektury, Ukrajina 2009.
SLAVATA, D.: Oceňování majetku B. Učební texty moodle. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.
SLAVATA, D.: Bytová politika obcí v ČR. In. Teória a prax verejnej správy. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2008. ISBN 978-80-7097-736-1
SLAVATA, D.: Efektivní způsoby prodeje majetku ve veřejném vlastnictví, 2007. In Veřejná ekonomika a správa 2007.Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1601-2
SLAVATA, D.: Oceňování majetku A. Učební texty moodle. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007
SLAVATA, D., SKŘÍDLOVSKÁ, E.: Ekonomika bydlení a technické infrastruktury. Učební texty moodle. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2007.
SLAVATA, D., GOTTVALD, J., TVRDÝ, L.: Koncepce bydlení města Havířova. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006
SLAVATA, D.: Trh s byty ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje. In Veřejná ekonomika a správa 2005.Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0876-5
HALÁSEK, D., SLAVATA, D.: a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. VŠB-TU Ostrava. 2004. ISBN 80-248-0570-7.
SLAVATA, D.: Ekonomie bydlení a charakteristika bytové politiky v České republice. Disertační práce, 2004.
SLAVATA, D.: Privatizace obecního bytového fondu, In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, ISBN 80-7194-684-2
SLAVATA, D.: Nájemní bydlení v Moravskoslezském kraji, In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: VŠB-TU, 2003. 35 s. ISBN 80-248-0430-1.
SLAVATA, D.: Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě zvolených ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU, 2003. 83 s. ISBN 80-248-0431-X.
SLAVATA, D.: Cenová analýza nabídky bytů ve vybraných obvodech města Ostravy. In Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB-TU, 2003. ISBN 80-248-0353-4.
SLAVATA, D.: Komparace vybraných ukazatelů v oblasti obecní bytové politiky. In Public Administration and Informatics within Public Administration 2002. Pardubice: UP, 2002. ISBN 80-7194-468-8.
SLAVATA, D.: Ukazatelé efektivnosti obecní bytové politiky. In Politika bydlení Jihomoravského kraje II. díl. Brno: MU Brno, 2002. ISBN 80-210-2789-4.
SLAVATA, D.: Bytová politika města Opavy ve statistických ukazatelích. Region, 2002, č. 30, s.8.
SLAVATA, D.: Rozdíl mezi obcí a majitelem. Hospodářské noviny, 2002, 14.1.2002, s. 10.
SLAVATA, D.: Faktory ovlivňující chování nájemníků v obecních nájemních bytech. In Veřejná ekonomika a správa 2001. Ostrava: VŠB-TU, 2001. ISBN 80-7078-936-0.
SLAVATA, D.: Ke sčítání lidu, domů a bytů v okrese Opava. Region, 2001, č. 33, s. 11.
SLAVATA, D.: Vybrané problémy obecní bytové politiky. In Veřejná ekonomika a správa 1999. Ostrava: VŠB-TU, 2000.
SLAVATA, D.: Vybrané problémy obecní bytové politiky. Veřejná správa, 2000, č. 2, s.8, 25.
SLAVATA, D.: Pořadníky jen pro sociálně slabé. Moderní obec, 1998, č. 8, s. 9.
SLAVATA, D.: Jak odstranit korupci v nájemním bydlení. Moderní obec, 1998, č. 12, s.16.
SLAVATA, D.: Z neplatičů vyděrači. Ekonom, 1998, č. 5, s. 9.
SLAVATA, D.: Bytový fond města Opavy. Naše Opavsko, 1998, č. 2, s. 7-9.

Ohlasy a citace

SLAVATA, D. Vybrané problémy obecní bytové politiky. Veřejná správa 1/2000.
Poláková, O. Bydlení a bytová politiky. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86989-03-5
SLAVATA, D. a kol.: Rozhodování ve veřejném sektoru. VŠB-TU Ostrava. 2004. ISBN 80-248-0570-7.
Vlček, P. Využití procesní analýzy při budování call centra e-SMO. Liberec: Liberecké informační fórum, 2008.Str. 87-83. ISBN 978-80-7372-408-5.